showcase text

vlajka

Technická infrastruktura:

Kanalizace splašková - v současné době jsou splaškové vody jímány v žumpách a vyváženy. Obec nemá veřejnou splaškovou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Jednou z priorit obce je veřejnou kanalizaci a ČOV zřídit a využít k tomu dotace nebo podporu některého z fondů.

Kanalizace dešťová - v obci funguje systém povrchových příkopů s protlaky pod komunikacemi pro dešťovou kanalizaci – v nedávné době proběhla podle projektu revitalizace údržba, zprovoznění zanesených příkopů a dešťový kanalizační systém byl doplněn tak, aby byla obec chráněna před škodami, způsobenými přívalovými vodami. V budoucnu se bude jednat převážně o dostavbu mělké kanalizační sítě a doplnění a vyčištění stávající dešťové kanalizační sítě.

Území obce není plynofikováno. Je zde plně funkční napájecí a distribuční systém rozvodu elektrické energie. Veřejným osvětlením je zastavěné území obce zcela pokryto.

Většina domů má dnes lokální vytápění. Obec Lkáň má velký zájem zapojit se do ekologického projektu na změnu vytápění v obci – nahradit stávající lokální vytápění moderní centrální kotelnou, aby se zlepšilo ovzduší v obci. Obec má schválenou dotaci na výstavbu bioplynové stanice, v současné době probíhají výběrová a zadávací řízení. Odpadní teplo z bioplynové stanice by mělo být využíváno spolu s posílením centrální kotelny na spalování biomasy z dřevěných štěpků (při teplotách pod – 10 st. C) k centrálnímu vytápění obce.

Telefonizace obce je zajištěna zařízeními Teléfoniky 02. Sdělovací kabel je do Lkáně přiveden z Třebenic, kde je nová telefonní ústředna. Po obci je rozveden telefonní kabel vrchním vedením. Na návsi ve Lkáni u obchodu se smíšeným zbožím je veřejný telefonní automat. Kabelový televizní rozvod v obci není zaveden, jeho realizace je možná spolu s kabelizací telefonních rozvodů. V obci je rozveden obecní rozhlas.

Dopravní spojení zajišťuje silnice první třídy I/15, která vede cca 5 km severně od Lkáně, prochází Třebenicemi a Podsedicemi (trasa Lovosice – Most). V Lovosicích končí zatím nedostavěná dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – (Drážďany). Sousední obcí Klapý prochází ve směru sever-jih silnice II. třídy č. 237 mezi Třebenicemi a Libochovicemi (dále přes Peruc až do Rakovníka).

Obcí Lkáň procházejí tři silnice III. třídy. Z východu, od Klapého a Chodovlic tečuje východní stranu návsi a pokračuje na jihozápad, směrem na Koštice, Vojnice a Lukohořany silnice č. 23751. Z této silnice se odpojuje, po severní straně lkáňské návsi vede a na západní straně zastavěného území se na sever, směrem na Dlažkovice a Podsedice stáčí silnice č. 23754. Po jižní straně návsi a dále směrem západním na Solany prochází silnice č. 23752.

Obec je dopravně obsloužena jednou autobusovou linkou, kterou provozuje ČSAD BUS Ústí n. L., a. s., a to pouze ve všední dny. Zastávka je na návsi. Územím obce neprochází žádná železniční trať. Nejbližší tratí Českých drah je trať číslo 113 Lovosice – Most s nejbližší zastávkou v Dlažkovicích (2,5 km od Lkáně). Obcí prochází cyklistická trasa vedoucí od Třebenic a Dlažkovic přes Lkáň dále do Solan a Třebívlic.

 

Občanská infrastruktura:

Sídlem obecního úřadu je nyní budova bývalé školy. K občanské vybavenosti dále patří od roku 1995 nová prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice (1997) a dvě hasičské nádrže. V obci byl už roku 1884 založen Sbor dobrovolných hasičů, který měl 30 čestných členů. Obec pořádá každoročně různé kulturní a sportovní akce, například Dětský karneval se soutěží o nejlepší masku, Pálení čarodějnic, Sportovní hry (minikopaná, nohejbal, mažoretky, dětská diskotéka), Dětský den (soutěže) apod.

Prostory pro pořádání různých kulturních a sportovních akcí probíhají buď v prostorách objektu obecního úřadu s klubem dobrovolných hasičů, případně se využívá kulturní dům v Klapém.

Pro „sportovní“ vyžití nejmenších dětí má obec k dispozici oplocené dětské hřiště na návsi. Jeho vybavení je sice funkční, nicméně již zastaralé a nevyhovující požadavkům bezpečnosti dle evropských norem. Ve „třídě“ v budově obecního úřadu se pro místní děti pořádá cvičení, které vedou dobrovolnice.

Pro dospívající a dospělé bylo na návsi zřízeno rovněž oplocené víceúčelové sportoviště – hřiště s betonovým povrchem na tenis, příp. volejbal či nohejbal, eventuálně házenou nebo malou kopanou.

Významným prvkem charakteristickým pro obec je rozlehlá náves (cca 450 × 100 m), obestavěná původní zemědělskou zástavbou, která vznikla jako záplavové území podél původně meandrujícího přirozeného toku a rybníčku.

V katastru obce působí jeden samostatně hospodařící rolník pan Král, který obhospodařuje 120 ha půdy. Další podnikatelskou aktivitou je pekařství pana Blažka. V obci působí i malíř pokojů a natěrač Vladimír Zeman. Veterinární léčebně - preventivní činnost pro velká i domácí zvířata vykonává veterinární lékař MVDr. František Brůna. V obci by měly výhledově vzniknout služby pro turisty, například ubytování, prodej občerstvení a suvenýrů.

Kontakt

Obecní úřad Lkáň
Lkáň 83
411 15 Třebívlice
+420 416 594 357

Úřední hodiny

Pátek 19:00 - 20:00

Kalendář akcí

Žádná událost k zobrazení

Info vlk

Nabízíme občanům informace pomocí internetu! Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.
Váš Vlk